Privacy statement van Coblue Cybersecurity B.V. inzake het gebruik van Coable

Coblue Cybersecurity B.V. (hierna: “Coblue”) exploiteert onder de naam Coable een totaalpakket aan producten en diensten waarmee benchmarkonderzoek kan worden verricht. Dit pakket bestaat uit het geheel van (stand-alone) software, databases, auditsets en databestanden, evenals de achterliggende website/server van Coblue waarmee de betreffende software gegevens uitwisselt. Dit totaalpakket aan producten en diensten wordt hierna kortweg aangeduid als “Coable”. Het gebruik van Coable brengt (mogelijk) verwerkingen van persoonsgegevens met zich mee. In deze Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door dit gebruik.

Verwerking van persoonsgegevens door Coblue

Voor Coblue is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Coblue respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel door gebruik van Coable of anderszins aan Coblue verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Door Coblue verwerkte persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen of die anderszins op u betrekking hebben.

Coblue maakt onderscheid tussen verschillende soorten gegevens:

1. Klant- en prospectgegevens

Dit betreft gegevens over de bedrijven, organisaties en instellingen die reeds klant zijn van Coblue of die mogelijk klant willen of kunnen worden (prospects). Het betreft onder meer contactgegevens (naam, adres, gegevens over contactpersonen, etc.), gegevens over de eventueel gemaakte afspraken (contract, prijzen, looptijd, etc.) en gegevens over facturen en betalingen.

2. Eindgebruikergegevens

Iedere eindgebruiker die Coable wenst te gebruiken dient te beschikken over een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. De eerste gebruiker wordt aangemaakt door Coblue. Andere gebruikersnamen worden aangemaakt en beheerd door de klant zelf, door in een beheerscherm enkele gegevens van de (beoogde) nieuwe eindgebruiker in te geven (naam, mailadres, telefoonnummer). Deze gebruikersnaam is dan ook altijd gekoppeld aan een specifieke organisatie die klant is bij Coblue. De eindgebruiker dient deze gegevens bij eerste gebruik van Coable te bevestigen en/of aan te vullen door middel van het doorlopen van een (eenvoudig) registratieproces.

Naast deze (voornamelijk) door de klant zelf ingevoerde (en door de eindgebruiker bevestigde) gegevens, verwerkt Coblue ook gegevens met betrekking tot het gebruik van Coable door de eindgebruiker. In dat kader wordt onder meer een logboek bijgehouden met daarin gegevens over het inloggen en het gebruik van (bepaalde functionaliteit in) Coable, evenals het moment waarop dat gebruik heeft plaatsgevonden en het IP-adres dat hierbij is gebruikt.

Een deel van deze (logboek)gegevens over het gebruik van Coable door eindgebruikers kan worden ingezien door de beheerder van een klant. De beheerder van een klant kan zien welk antwoord op de verschillende vragen door eindgebruikers is gegeven bij de verschillende audits en assessments die door de betreffende eindgebruiker zijn gemaakt. Ook de datum en het tijdstip waarop de eindgebruiker van Coable de betreffende antwoorden heeft ingestuurd is zichtbaar voor de beheerder van de klant.

3. Audit- en assessmentgegevens

Coable is bedoeld om benchmarkonderzoek uit te kunnen voeren, dat wil zeggen het vergelijken van (de prestaties van) de organisatie van de klant, ten behoeve waarvan de eindgebruiker Coable gebruikt, met (de prestaties van) andere organisaties die een soortgelijk onderzoek hebben verricht. In dat kader dient de eindgebruiker door gebruik van Coable stellingen of vragen te beantwoorden of anderszins data in te voeren met betrekking tot de organisatie. Welke data er door de eindgebruiker worden c.q. kunnen worden ingevoerd, is volledig afhankelijk van het specifieke benchmarkonderzoek dat wordt uitgevoerd.

Het is denkbaar – hoewel niet heel waarschijnlijk – dat een deel van de door de eindgebruiker tijdens een benchmark ingevoerde gegevens is te beschouwen als persoonsgegevens. Coblue zal dergelijke persoonsgegevens nooit aan derde partijen verstrekken, behoudens wanneer zij daartoe op grond van de wet of rechterlijk bevel wordt verplicht. Indien Coblue op grond van de met de klant gemaakte afspraken gerechtigd is de ingevoerde data ook voor andere benchmarks te gebruiken, dan zal Coblue deze gegevens eerst ontdoen van alle tot bepaalde personen herleidbare elementen.

De doeleinden van verwerking

Coblue verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor het uitvoeren van de met de klant en met de eindegebruikers gesloten overeenkomsten, waaronder, maar niet beperkt tot,het kunnen toezenden van (hyperlinks naar en/of herinneringen aan) vragenlijsten, het gebruik van gegevens ter authenticatie en het verwerken van de middels de vragenlijsten gegenereerde gegevens;
  • voor het informeren van klanten over het gebruik van Coable door aan haar gekoppelde eindgebruikers;
  • voor het kunnen versturen van facturen en het kunnen (laten) incasseren van openstaande vorderingen;
  • voor het opstellen van statistieken over het gebruik van onze producten en diensten, in het kader van onder meer productontwikkeling en de beveiliging van onze producten en diensten tegen eventueel misbruik;
  • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voor ons gelden;
  • om eventuele geschillen te kunnen beslechten;
  • om met klanten en eindgebruikers in contact te treden met betrekking tot gestelde vragen of verlangde informatie;
  • om klanten en eindgebruikers te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Coblue.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u aan Coblue daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Geen doorgifte aan derden

Coblue zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, behoudens wanneer zij daartoe op grond van de wet of rechterlijk bevel wordt verplicht. Ter voorkoming van misverstanden: het is wel denkbaar, afhankelijk van de afspraken die met de klant zijn gemaakt, dat de resultaten uit de audits die bij of voor de klant zijn uitgevoerd met behulp van Coable in geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde vorm mogen worden hergebruikt bij audits die worden uitgevoerd bij of voor andere klanten van Coblue. Ook is het mogelijk dat Coblue gegevens doorgeeft aan haar gelieerde ondernemingen uit hetzelfde concern. Deze gelieerde ondernemingen zullen de persoonsgegevens overeenkomstig het onderhavige Privacy Statement verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Coblue zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Statistische analyse van website gebruik

Coblue maakt gebruik van open-source software waarmee gegevens over het gebruik van de website en/of de software wordt gemeten ten behoeve van statistische analyse.

Vragen en recht op inzage en correctie

Een (groot) deel van de persoonsgegevens die Coblue van u verwerkt kunt u zelf eenvoudig inzien en ook wijzigen door in te loggen op onze online omgeving. Mocht u hierover, of over andere persoonsgegevens die wij van u verwerken, vragen hebben, neem dan contact op met Coblue door middel van onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw vragen in beginsel binnen vier weken beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen vier weken informeren. Een verzoek tot het achteraf wijzigen of verwijderen van antwoorden die door een eindgebruiker zijn gegeven in audits of assessments zullen wij in beginsel afwijzen, aangezien hierdoor de integriteit en de bruikbaarheid van de volledige audit/assessment wordt gecompromitteerd.

Over communicatie per brief, e-mail en telefoon

Als u ons bij het gebruik van Coable of anderszins uw postadres of e-mailadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over onze producten en diensten. Ook is het denkbaar dat wij telefonisch contact met u opnemen wanneer wij over uw telefoonnummer beschikken. Als u dergelijke mailings of telefoontjes niet wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons door middel van onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Coblue kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons Privacy Statement en om u de kans te bieden gebruik van uw persoonsgegevens voor die nieuwe doeleinden te weigeren.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens:

Email: info@coblue.eu

Adres:
Coblue Cybersecurity B.V.
Thales NL High Tech Campus
Postbus 42
7550 GD, Hengelo (ov)

KvK nr.: 55442366
BTW nr.: NL85.1714.225.B01