Licentieovereenkomst eindgebruikers Coable

De organisatie waar of ten behoeve waarvan u werkzaam bent heeft een overeenkomst gesloten met Coblue Cybersecurity B.V. (hierna: “Coblue”) met betrekking tot het gebruik van de Coable-software en de achterliggende database(s) en datasets (hierna kortweg aangeduid als “Software”). In dat kader heeft u de beschikking gekregen over een gebruikersnaam om de Software te gebruiken. Het gebruik van de Software is onderhevig aan de volgende voorwaarden, die u dient te accepteren alvorens u als eindgebruiker gebruik kunt maken van de Software.

  1. U mag de Software slechts gebruiken in of ten behoeve van de eigen organisatie, tenzij anderszins is overeengekomen met Coblue. U dient bij het gebruik van de Software zich steeds te conformeren aan eventuele instructies van de eigen organisatie.
  2. Coblue kan niet garanderen dat de Software foutloos is en/of continu (volledig) beschikbaar zal zijn. Coblue wijst in dat kader naar de afspraken die hierover tussen Coblue en uw organisatie zijn gemaakt.
  3. Het gebruik van de Software brengt verwerkingen van persoonsgegevens met zich mee. Zo worden onder meer enkele gegevens van u als eindgebruiker door Coblue verwerkt. In het privacystatement staat nader beschreven welke verwerkingen van persoonsgegevens dit betreft en voor welke doeleinden Coblue de betreffende persoonsgegevens verwerkt. Door de software te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacystatement.
  4. Het is niet toegestaan om de Software op zodanige wijze te gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen (waaronder privacyrechten) of dat anderszins in strijd met de wet of de goede zeden wordt gehandeld.
  5. Het is niet toegestaan de Software en/of de aan u verstrekte inloggegevens te distribueren, te verkopen, te kopiëren, over te dragen of op enige andere wijze de controle over de Software of de inloggegevens te verliezen. Zodra u als eindgebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, dient u Coblue daarvan onverwijld in kennis te stellen. Coblue is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een eindgebruiker die zich aanmeldt met inloggegevens die aan een bepaalde eindgebruiker toebehoren, ook daadwerkelijk die eindgebruiker is.
  6. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software berusten uitsluitend bij Coblue en/of haar licentiegevers. U verkrijgt slechts de rechten tot gebruik zoals bepaald in deze licentieovereenkomst en de overeenkomst die tussen Coblue en uw organisatie is gesloten. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de Software of onderdelen daarvan, dan wel de Software of onderdelen daarvan te reverse engineeren of te decompileren, anders dan voor die situaties waarin dit wordt toegestaan onder wettelijke bepalingen of waarvoor u voorafgaande schriftelijke toestemming van Coblue heeft verkregen. Het is Coblue toegestaan voorwaarden te verbinden aan een dergelijke toestemming.
  7. Coblue behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Software onmogelijk te maken en/of de daarin opgeslagen informatie te verwijderen in het geval van (vermoedens van) misbruik van inloggegevens en/of het schenden van één of meer van de voorwaarden uit de onderhavige licentieovereenkomst. In geen geval zal Coblue aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen, uit welke hoofde dan ook.